AKAYESU Yohani-Pawulo (ICTR-96-4-T)


 

INYANDIKO Y'IBIREGO

IBYEMEZO BY'URUGEREKO RWA MBERE RW'IREMEZO

ISOMWA RY'URUBANZA N'IKATIRWA

IBYEMEZO BY'URUGEREKO RW'UBUJURIRE